Veel gehoorde vragen

Veel gehoorde vragen en de antwoorden

1. Wat is een bosbegraafplaats?

Antwoord: Een Bosbegraafplaats is een natuurgebied waar mensen (of urnen) worden begraven. De bosbegraafplaats is een openbaar toegankelijk natuurgebied. De bosgraven kunnen worden gemarkeerd door een boomschijf met daarin een gegraveerde tekst als tijdelijk gedenkteken. Het natuurgraf is en blijft onderdeel van de natuur en vormt geen extra belasting voor het milieu.
Vanaf het moment dat de bosbegraafplaats open is, kunnen mensen zelf een plekje uitzoeken dat bij ze past. Het overgrote deel van de mensen die op een natuurbegraafplaats een plekje reserveren, doen dat bij leven en welzijn. Nadat de laatste natuurbegrafenis in het gebied heeft plaatsgevonden, verdwijnt de functie van natuurbegraven en blijft enkel de functie natuurgebied over.

2. Wat is het effect van een bosbegraafplaats op de natuur en op het milieu?

Antwoord: Uit verschillende onderzoeken - waaronder onderzoek van Alterra (2013) - blijkt dat bosbegraven geen verstorend effect heeft op natuurwaarden. As uitstrooien op een natuurbegraafplaats is niet toegestaan, omdat dit de bovenlaag van de grond voedselrijker maakt en zo een nadelig effect heeft op de variatie in de plantengroei en er relatief veel zware metalen zich bevinden in de asresten. Om nadelige effecten op het milieu te voorkomen, zijn alleen natuurlijke materialen in en op het graf toegestaan. De effecten van lichaamsvreemde materialen in het menselijk lichaam zijn te verwaarlozen.

WUR heeft in opdracht van Natuurmonumenten in 2017 onderzoek gedaan naar het effect van natuurbegraven op vegetatie en bodemwaarden op begraafplaats Heidepol (toen 5 jaar in gebruik). Dit onderzoek wijst uit dat natuurbegraven geen negatief effect heeft op de natuur. Uit recente uitspraken blijkt dat de Raad van State de uitkomsten van de onderzoeken onderschrijft. Bezwaren over negatieve impact op natuur en milieu door natuurbegraven zijn ongegrond verklaard.

3. Gaat dat niet ten koste van natuur?

Antwoord: Uitgangspunt bij de ontwikkeling van een natuurbegraafplaats is het behouden, versterken en waar mogelijk herstellen van landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden. Het bos blijft bos en er is tijdelijke sprake van een tweede bestemming Het belang van de natuur staat altijd voorop. Stel dat er bijvoorbeeld een vogel broedt op een plek die is uitgekozen voor een graf, dan moet er een andere plek voor het graf worden gekozen. Het Justine Reglement voorziet in het beschermen van natuur op de bosbegraafplaats en gaat daarin verder dan de Wet Natuurbescherming. Het natuurgraf wordt onderdeel van de natuur en vormt geen extra belasting voor het milieu. Daarbij past geen grafsteen, maar eventueel een houten gedenkteken dat op den duur weer zal vergaan. Zodra alle graven zijn uitgegeven eindigt de functie van natuurbegraafplaats.

4. Wat gebeurt er met protheses (zoals bijvoorbeeld kunstheupen) en andere kunststoffen en zware metalen die mogelijk in de lichamen aanwezig zijn. Worden die verwijderd?

Antwoord: Pacemakers worden voor de teraardebestelling uit het lichaam verwijderd. Kunststof/metalen protheses blijven zitten. Zij zijn niet schadelijk voor de natuur en kunnen gezien worden als vulstof, vergelijkbaar met bijvoorbeeld een steen.
Er zal een Reglement worden opgesteld waarin voorschriften zijn opgenomen ook voor kisten/ urnen/ bekledingen etc.
Ook staan daar voorschriften rond muziek, lopen buiten de paden etc.

5. Hoe voorkomen jullie dat dieren (vossen, zwijnen, honden) menselijke resten opgraven?

Antwoord: Er is een wettelijk voorgeschreven minimale diepte voor een graf: de bovenkant van de kist/lijkomhulling moet minimaal 0.65 m onder het maaiveld liggen. Het graf is dan circa 110 cm diep. Op Justine zal de grafdiepte 125 cm zijn .Deze diepte is dan meer dan voldoende om te voorkomen dat dieren mogelijk naar menselijke resten zouden gaan graven. Dit komt overeen met de ervaringen op bestaande (natuur) begraafplaatsen. Er zijn geen problemen bekend dat dieren actief graven naar lichamen. Ook in Engeland, waar al veel langer natuurbegraafplaatsen bestaan, zijn geen specifieke problemen op dit gebied ervaren. Overwogen kan worden wildcamera’s te plaatsen voor toezicht op het terrein.
Honden mogen alleen aangelijnd zich bevinden op het Landgoed, dit om verstoring voor de jonge dieren te voorkomen. Begin februari zijn er extra bordjes opgehangen om de gebruikers op regels te wijzen. In de loop van dit jaar zal het toezicht daarop worden geïntensiveerd.
Er zullen geen hekken worden geplaatst rond de bosbegraafplaats.

6. Wat kost een plek op een natuurbegraafplaats en wat krijg je dan?

Antwoord: De kosten variëren van ongeveer Euro 2.000, - (voor het begraven van een urn) tot ongeveer Euro 4.250, - voor het begraven van een kist. Daarmee koop je het recht om op een bepaalde plek begraven te worden; je wordt dus geen eigenaar van de grond. Wel geldt er een eeuwigdurend grafrecht. Dit lijkt duur maar in vergelijking met tarieven voor een particulier graf voor 30 jaar binnen de gemeente Lochem en een eenvoudige grafsteen is men al snel € 8.000 kwijt.
Daarnaast betaalt men circa € 525 voor de begrafenis zelf en De aankoop van het recht zal worden vastgelegd in een notariële akte die ook zal worden ingeschreven in het Kadaster.
De kopers tekenen ook voor naleving van het Reglement Bosbegraafplaats Justine.

7. Wat betekent de natuurbegraafplaats voor de landgoederen en omliggende natuurgebieden?

Antwoord: Met de inkomsten van de bosbegraafplaats kan Landgoed de Kalenberg passend worden beheerd en voor de toekomst veiliggesteld. Dankzij bosbegraven ontstaat de mogelijkheid de natuur en de aanwezige (cultuurhistorische) waarden te versterken en verder te ontwikkelen en het landgoed meer betekenis te geven voor de omgeving, door ze toegankelijk te houden  voor bezoekers.
Met het veiligstellen bedoelen we veilig openbaar toegankelijk houden, de biodiversiteit versterkend, de juiste klimaatmaatregelen nemen, zorgen voor een evenwichtige leeftijdsopbouw van de bomen, door de eeuwige grafrust zal het Landgoed altijd natuur blijven.
Tevens maken we van 3 ha agrarische grond natuur bij de Lariksweg waar de nieuwe natuur aansluit aan reeds bestaande GNN Natuur.
Gelet op de begrote opbrengsten ligt een uitbreiding van de bosbegraafplaats niet voor de hand.

8. Hoe gaat het landgoed er in de toekomst uitzien?

Antwoord: Het streven is om het bestaande productiebos om te vormen tot een hoogwaardig inheems dennen-, eiken- en beukenbos, karakteristieke elementen gerestaureerd (Boskapel, Uitzichtkoepel, de historische zichtlijnen) en wordt het wandelbos versterkt. ER zullen geen hekken worden geplaatst om de Bosbegraafplaas en ook de bebording zal tot het minimum worden geperkt.
Met andere woorden zoals nu, maar dan mooier, klimaatbestendiger, gerevitaliseerd en daardoor beter CO2 en NOx kunnen opslaan!!

9. Worden bomen en bos opgeofferd om open plekken voor bosbegraven mogelijk te maken?

Antwoord: NEEN er worden alleen bomen gekapt vanuit natuurbeheer om een gevarieerder bos te creëren en uiteraard risockap om geen gevaarlijke situaties te maken. De open plekken worden gemaakt om een gevarieerder bos te creëren, waarin ruimte is voor meer biodiversiteit. De natuur is leidend; bosbegraven volgt het bosbeleid van de provincie/gemeente en ons eigen beheerplan. De natuur bepaalt waar ruimte is voor het begraven. Ons enige doel is om een hoogwaardig, gezond en gevarieerd bos te krijgen met bomen van verschillende leeftijden en dat ook de klimaatveranderingen kan weerstaan en goed CO2 en NOx kan opslaan.

10. Wat is een herdenkingsbos?

Antwoord: Er bestaat de mogelijkheid een herdenkboom te kopen voor een te maken herdenkingsbos bij het natuureducatie pad achter de bosstudio’s bij het Landgoed Hotel Woodbrooke.
Er zal een klimaatbestendige bomenlijst worden gemaakt met daarbij ook de aanduiding waar deze boom zal worden gepland. We hebben er bewust voor gekozen de bomen niet te laten planten bij de graven. Door de bomen- voorzien van een klein plaatje – te planten in het herdenkingsbos hebben we meteen sponsoren voor de aanleg van het bos en het natuureducatie pad.

11. Wat zijn de effecten van bosbegraven op de aanwezige flora, fauna en cultuurhistorische waarde van het gebied?

Antwoord: Het uitgangspunt is dat slechts circa 6% van de 3 ha oppervlakte van de bosbegraafplaats daadwerkelijk gebruikt gaat worden voor het bosbegraven. Met deze geringe dichtheid, de wijze van werken en het op de juiste wijze weer terugzetten van de uitgegraven grond worden- gelet op alle ingestelde onderzoeken - geen significant negatieve natuureffecten verwacht. Om nadelig effecten op het milieu verder te voorkomen, zijn uitsluitend gebiedseigen en vergankelijke materialen in en op het graf toegestaan. Het bos graf wordt onderdeel van de natuur en vormt daarom geen extra belasting voor het milieu.
Zie hiertoe de vele publicaties op de website van BRANA en meer in het bijzonder de bijdrage van Prof v.d. Burg, toxicoloog.

12. Waar parkeren de auto’s 

Antwoord: De auto’s kunnen worden geparkeerd op het parkeerterrein bij het Landgoedhotel Woodbrooke, op de parkeerplaats van het Landschap aan de Provinciale weg en als overloop bij Reusterman aan de Looweg.
We zullen de bezoekers erop wijzen NIET te parkeren aan de Bergweg en omgeving.

13. Waarom is gekozen voor een bos begraafplaats op deze locatie in Barchem?

Antwoord: Bosbegraven past in een tijd waarin mensen meer aandacht hebben voor een duurzame manier van leven en zich verbonden voelen met de natuur. De ontwikkeling van de bosbegraafplaats draagt bij aan de identiteit van het Landgoed de Kalenberg en de totstandkoming van een duurzame leefomgeving. Met dit plan worden de landschappelijke, cultuurhistorische en belevingswaarden van het gebied versterkt en wordt een wezenlijke bijdrage geleverd aan de natuurdoelen van het GNN-gebied. Met het realiseren kunnen ook recreatieve verbindingen voor wandelaars en andere recreanten op het Landgoed de Kalenberg en de Lochemse Berg worden uitgebreid en verbeterd Ook blijkt er vanuit Barchem een behoorlijke belangstelling te bestaan in een bosbegraafplaats in Barchem.
Er is voor dit gedeelte gekozen omdat daar het minst gewandeld wordt en het verst verwijderd is van Barchem.
Waarom niet aan de Larikslaan is ook veel gehoord.
Dit is niet mogelijk vanwege het feit dat wij geen eigenaar van de grond zijn , we hebben alleen de grondeigenaar het financieel mogelijk gemaakt van agrarische grond een natuurgebied te maken. Ook is er daar verder geen enkele noodzakelijke faciliteit.

Bijkomend is nog dat we denken dat de personen die nu belangstelling hebben voor een bosgraf geen belangstelling zullen hebben voor een graf op een plaats die pas over zeer veel jaren de allure hebben van een bos vergelijkbaar met het bos op de Kalenberg.
Hierdoor generen we te weinig inkomsten die nodig zijn voor onderhoud en beheer van het gehele Landgoed de Kalenberg.

14. Hoe groot wordt de bosbegraafplaats op landgoed De Kalenberg en hoeveel graven kunnen daar worden gerealiseerd?

Antwoord: Van het Landgoed wordt 3 hectare gereserveerd voor bosbegraven, waarbij is vastgelegd dat circa 6% daadwerkelijk wordt gebruikt voor bosgraven. De natuur is leidend bij het bepalen waar de plekjes mogelijk zijn. Uiteindelijk verwachten wij maximaal 750 “klassieke” graven te kunnen realiseren waarbij een urnengraf telt als ¼ klassiek graf.
Mocht op een gegeven moment blijken dat er geen plaats meer zonder gezichtsbepalende bomen aan te tasten zal de verkoop worden gestaakt.
NB: Het Landgoed maakt visueel deel uit van het aaneengesloten natuurgebied de Lochemse Berg en de Kalenberg, samen groot circa 170 hectare.
Binnen de Gemeente Lochem ligt ongeveer 3300 hectare vrij toegankelijk natuurgebied.

15. Wat betekent de komst van Bosbegraafplaats Justine voor de omwonenden?

Antwoord: Het gebied is goed ontsloten en ligt buiten de bebouwde kom. Een natuurgraf gaat op in de natuur. Enkel een vergankelijke boomschijf met een inscriptie markeert een natuurgraf. Wel is het mogelijk dat de bezoeker af en toe een begrafenisceremonie ziet.  (Gemiddeld 2 à 3 per maand). Gezien de functie natuurbegraafplaats zullen het bezoek en de ceremonies een rustig en ingetogen karakter hebben met respect voor de natuur. Direct aanwonenden zullen hier weinig tot niets van meekrijgen.
Plechtigheden zullen we aankondiging op de website en met het luiden van de klok van de Kapel.
Parkeren zie vraag Q 12.

16. Zijn er financiële alternatieven onderzocht?

Antwoord: Ja, er zijn vele alternatieven onderzocht en deels zelfs in de praktijk getest. Helaas zijn alle bedachte alternatieven niet winstgevend.
Mogelijke activiteiten zijn qua Provincie ook sterk beperkt en degene die al mogelijk zijn moeten ook nog eens door de Gemeente worden toegestaan.
Het enige dat wellicht nog haalbaar zou zijn is een grote en vele jaren werkende geldinzamelingsactie in combinatie met een veel kleinere bosbegraafplaats met bijvoorbeeld maximaal 150 graven.
Dit alternatief is ook voorgelegd aan de Stichting i.o. Red de Kalenberg.

17. Gebruik van de inkomsten alleen voor de Natuur?

Antwoord: Ja, De netto-inkomsten worden ondergebracht in een onafhankelijke Stichting. Stichting Beheer Landgoed de Kalenberg dient bij deze nieuwe Stichting een verzoek in voor de financiering van de geplande onderhouds- en beheerwerkzaamheden. Hiermee voldoen we aan onze eigen wens dat er geen samenloop is met andere activiteiten en tevens voldoen we zo aan de eisen van de brancheorganisatie BRANA.  
Het onafhankelijke bestuur heeft competenties op het gebied van financiën en natuurbeheer.
Er komt een raad van advies waarbij ook plaatsen zijn bestemd voor leden van de VCB. 
De geschatte netto-inkomsten moeten minimaal 60 jaar onderhoud/ beheer mogelijk maken!!

18. Is SBLK financieel gezond?

Antwoord: Ja, 
De geherwaardeerde balans per 31.12.2020 op basis van de taxaties 2019 laat een positief eigen vermogen zien van circa € 300.000 en een solvabiliteit van 11%.
Echter bancaire leencapaciteit is niet aanwezig vanwege de schulden, de lage cashflow en het feit dat het onderpand een horecagelegenheid is.
SBLK kan dus geen geld lenen bij banken om het onderhoud mee te betalen.

19. Blijft het landgoed (altijd) openbaar toegankelijk?

Antwoord: Ja, als er adequaat onderhoud en beheer gepleegd kan worden en daarmee de veiligheid voor de gebruikers op de paden kan worden gegarandeerd blijft het Landgoedgewoon openbaar toegankelijk.
Mocht dit niet het geval zijn omdat bijvoorbeeld de bosbegraafplaats niet doorgaat dan zal SBLK naar bewind van zaken moeten gaan handelen. Het geheel of gedeeltelijk en dan al dan niet tijdelijk afsluiten van het landgoed is de meest verstrekkend gevolg. Dit zou toch wel een triest gevolg zijn van een acties van de tegenstanders van de bosbegraafplaats Justine.

20. Hoe worden de graven gedolven?

Antwoord: De wijze van grafdelven is afhankelijk van de soort graf en de bodemgesteldheid.
Urnengraven worden altijd handmatig geboord.
Klassieke graven worden indien mogelijk handmatig gedolven en waar nodig (elektrisch) gegraven.
We streven ernaar zo min mogelijk grondverstoring te veroorzaken door de grond in de juiste volgorde weer terug te plaatsen. De overblijvende humustoplaag zal worden verspreid.
De graven worden immers vlak getrokken waardoor ze niet zichtbaar zijn vanaf de paden.

21. Wat zal de toekomstige communicatie zijn?

Antwoord: Communicatie over de voortgang zal lopen via de website www.bosbegraafplaatsJustine .nl, nieuwsbrieven en waar nodig de pers.
Ook kunnen we nog een bijeenkomst plannen in bijvoorbeeld het Onderschoer.
Ook plannen we een of meerdere open dagen op de Locatie.
Op de website staat ook een communicatiekanaal 
Op de website staat ook deze rubriek over veel gehoorde vragen.

22. Kan de Kapel ook gebruikt worden voor plechtigheden?

Antwoord: Ja, de Kapel is eigendom van SBLK en is verhuurd aan Landgoed Hotel Woodbrooke.
Zij kunnen u alles vertellen over de verhuur/ cateringmogelijkheden.
SBLK en Stichting Justine staan daar verder buiten.

Landgoed De Kalenberg - Barchem

Meer informatie

Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuwe  ontwikkelingen van Bosbegraafplaats Justine? Vul dan hieronder uw naam en mailadres in en druk op verzend.

Contact

Stichting Bosbegraafplaats Justine
Derk Jan Verstand  06 - 515 62 619
Willem Tiggeler 06 - 111 29 446
bosbegraafplaatsjustine@gmail.com