Nieuwsbrief maart 2021 - Bosbegraafplaats Justine

Maart 2021

Dames en heren,

Stapje voor stapje komen we verder met het broodnodige bestemmingsplan voor de bosbegraafplaats Justine. 

Het college heeft de beantwoording van de twee ingediende zienswijzen laten doen door een extern bureau. En vervolgens daar een positief besluit over genomen. Dat betekent dat het College een wijziging van het bestemmingsplan positief ondersteunt. Dat is inmiddels ook aan de Raad kenbaar gemaakt en aan degenen die zienswijzen hebben ingediend. Ook wij ontvingen het advies  dat voor ons positief is. 

Inmiddels is op 8 maart in de agendacommissie besloten dat op 22 maart er een beeldvormende tafel is met op de agenda het concept bestemmingsplan. 

De Raad neemt dan nogmaals kennis van de plannen en de reacties daarop van voor en tegenstanders en kan daar vragen over stellen. Natuurlijk zullen wij daar inspreken. Verwacht wordt dat de tegenstanders dat ook doen. Afhankelijk van de opzet van die bijeenkomst kan het wenselijk zijn dat voorstemmers ook hun stem laten horen. Als dat aan de orde komt doen wij graag een beroep op u. 

Daarna volgt er nog een meningsvormende bijeenkomst van de Raad en daarna een Raadsvergadering met een beslissing. 

Overleg bezwaarmakers
Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangegeven, was het buiten gewoon moeilijk om overleg te hebben met de bezwaarmakers. Helaas is er veel gecommuniceerd via de pers met de risico’s van misinformatie en verkeerde conclusies. Door interventie van de Vereniging Contact Barchem is er onlangs een overleg opgestart waarin partijen bereid zijn naar oplossingen te zoeken. Het gaat om de vraag kan de stichting in oprichting Red de Kalenberg voldoende structurele geldmiddelen genereren waardoor de plannen voor de bosbegraafplaats aangepast kunnen worden. 

Onafhankelijk van dat resultaat hebben wij aangegeven door te gaan met de wijziging van het bestemmingsplan. 

Voorwaarde voor het overleg was dat de teksten op de web site de-Kalenberg  gezuiverd werden van alle onjuistheden. Dit is inmiddels gebeurd. 

Adhesie betuigingen
In de vorige nieuwsbrief hebben wij een oproep gedaan om adhesie betuigingen te uiten op onze web site bosbegraafplaats Justine. 

Ruim 150 mensen hebben dat inmiddels gedaan, waarvoor dank, en het kan nog steeds. Naast deze adhesiebetuigingen hebben ongeveer 40 mensen ook aangegeven een graf te willen kopen zodra dat mogelijk is. 

De komende weken worden spannende weken. 

Als er uwerzijds nog vragen zijn dan horen wij dat graag. 

U kunt mailen naar Bosbegraafplaatsjustine@gmail.com of bellen met de heer Tiggeler 0611129446 of de heer Verstand 0651562619. 

Landgoed De Kalenberg - Barchem

Meer informatie

Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuwe  ontwikkelingen van Bosbegraafplaats Justine? Vul dan hieronder uw naam en mailadres in en druk op verzend.

Contact

Stichting Bosbegraafplaats Justine
Derk Jan Verstand  06 - 515 62 619
Willem Tiggeler 06 - 111 29 446
bosbegraafplaatsjustine@gmail.com