faq

Veel gestelde vragen

1. Wat is een bosbegraafplaats?

Antwoord: Een Bosbegraafplaats is een natuurgebied waar mensen (of urnen) worden begraven. De bosbegraafplaats is een openbaar toegankelijk natuurgebied. De bosgraven kunnen worden gemarkeerd door een boomschijf met daarin een gegraveerde tekst als tijdelijk gedenkteken. Het natuurgraf is en blijft onderdeel van de natuur en vormt geen extra belasting voor het milieu.
Vanaf het moment dat de bosbegraafplaats open is, kunnen mensen zelf een plekje uitzoeken dat bij ze past. Het overgrote deel van de mensen die op een natuurbegraafplaats een plekje reserveren, doen dat bij leven en welzijn. Nadat de laatste natuurbegrafenis in het gebied heeft plaatsgevonden, verdwijnt de functie van natuurbegraven en blijft enkel de functie natuurgebied over.

2. Wat is het effect van een bosbegraafplaats op de natuur en op het milieu?

Antwoord: Uit verschillende onderzoeken - waaronder onderzoek van Alterra (2013) - blijkt dat bosbegraven geen verstorend effect heeft op natuurwaarden. As uitstrooien op een natuurbegraafplaats is niet toegestaan, omdat dit de bovenlaag van de grond voedselrijker maakt en zo een nadelig effect heeft op de variatie in de plantengroei en er relatief veel zware metalen zich bevinden in de asresten. Om nadelige effecten op het milieu te voorkomen, zijn alleen natuurlijke materialen in en op het graf toegestaan. De effecten van lichaamsvreemde materialen in het menselijk lichaam zijn te verwaarlozen.

WUR heeft in opdracht van Natuurmonumenten in 2017 onderzoek gedaan naar het effect van natuurbegraven op vegetatie en bodemwaarden op begraafplaats Heidepol (toen 5 jaar in gebruik). Dit onderzoek wijst uit dat natuurbegraven geen negatief effect heeft op de natuur. Uit recente uitspraken blijkt dat de Raad van State de uitkomsten van de onderzoeken onderschrijft. Bezwaren over negatieve impact op natuur en milieu door natuurbegraven zijn ongegrond verklaard.

3. Gaat dat niet ten koste van natuur?

Antwoord: Uitgangspunt bij de ontwikkeling van een natuurbegraafplaats is het behouden, versterken en waar mogelijk herstellen van landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden. Het bos blijft bos en er is tijdelijke sprake van een tweede bestemming Het belang van de natuur staat altijd voorop. Stel dat er bijvoorbeeld een vogel broedt op een plek die is uitgekozen voor een graf, dan moet er een andere plek voor het graf worden gekozen. Het Justine Reglement voorziet in het beschermen van natuur op de bosbegraafplaats en gaat daarin verder dan de Wet Natuurbescherming. Het natuurgraf wordt onderdeel van de natuur en vormt geen extra belasting voor het milieu. Daarbij past geen grafsteen, maar eventueel een houten gedenkteken dat op den duur weer zal vergaan. Zodra alle graven zijn uitgegeven eindigt de functie van natuurbegraafplaats.

4. Wat gebeurt er met protheses (zoals bijvoorbeeld kunstheupen) en andere kunststoffen en zware metalen die mogelijk in de lichamen aanwezig zijn. Worden die verwijderd?

Antwoord: Pacemakers worden voor de teraardebestelling uit het lichaam verwijderd. Kunststof/metalen protheses blijven zitten. Zij zijn niet schadelijk voor de natuur en kunnen gezien worden als vulstof, vergelijkbaar met bijvoorbeeld een steen.
Er zal een Reglement worden opgesteld waarin voorschriften zijn opgenomen ook voor kisten/ urnen/ bekledingen etc.
Ook staan daar voorschriften rond muziek, lopen buiten de paden etc.

5. Hoe voorkomen jullie dat dieren (vossen, zwijnen, honden) menselijke resten opgraven?

Antwoord: Er is een wettelijk voorgeschreven minimale diepte voor een graf: de bovenkant van de kist/lijkomhulling moet minimaal 0.65 m onder het maaiveld liggen. Deze diepte is voldoende om te voorkomen dat dieren mogelijk naar menselijke resten zouden gaan graven. Dit komt overeen met de ervaringen op bestaande (natuur) begraafplaatsen. Er zijn geen problemen bekend dat dieren actief graven naar lichamen. Ook in Engeland, waar al veel langer natuurbegraafplaatsen bestaan, zijn geen specifieke problemen op dit gebied ervaren.
Honden mogen alleen aangelijnd zich bevinden op het Landgoed.

6. Wat kost een plek op een natuurbegraafplaats en wat krijg je dan?

Antwoord: De kosten variëren van zo’n Euro 2.000, - (voor het begraven van een urn) tot Euro 4.250, - voor het begraven van een kist. Daarmee koop je het recht om op een bepaalde plek begraven te worden; je wordt dus geen eigenaar van de grond. Wel geldt er een eeuwigdurend grafrecht. Dit lijkt duur maar in vergelijking met tarieven voor een particulier graf voor 30 jaar binnen de gemeente Lochem en een eenvoudige grafsteen is men € 8.000 kwijt.
Daarnaast betaalt men ongeveer € 525 voor de begrafenis zelf en er bestaat de mogelijkheid een herdenkboom te kopen voor het herdenkingsbos bij het natuureducatie pad.

7. Wat betekent de natuurbegraafplaats voor de landgoederen en omliggende natuurgebieden?

Antwoord: Met de komst van een bosbegraafplaats Landgoed de Kalenberg passend worden beheerd en voor de toekomst veiliggesteld. Dankzij bosbegraven ontstaat de mogelijkheid de natuur en de aanwezige (cultuurhistorische) waarden te versterken en verder te ontwikkelen en het landgoed meer betekenis te geven voor de omgeving, door ze toegankelijk te maken voor bezoekers.
Met het veiligstellen bedoelen we veilig openbaar toegankelijk houden, de biodiversiteit versterkend, de juiste klimaatmaatregelen nemen, door de eeuwige grafrust zal het Landgoed altijd natuur blijven.
Tevens maken we van 3 ha agrarische grond natuur bij de |Lariksweg waar de nieuwe natuur aansluit aan reeds bestaande GNN Natuur.

8. Hoe gaat het landgoed er in de toekomst uitzien?

Antwoord: Het streven is om het bestaande productiebos om te vormen tot een hoogwaardig inheems dennen-, eiken- en beukenbos, karakteristieke elementen gerestaureerd (Boskapel, Uitzichtkoepel, de historische zichtlijnen) en wordt het wandelbos versterkt.

9. Worden bomen en bos opgeofferd om open plekken voor bosbegraven mogelijk te maken?

Antwoord: Er worden alleen bomen gekapt vanuit natuurbeheer om een gevarieerder bos te creëren en uiteraard risockap om geen gevaarlijke situaties te maken. De open plekken worden gemaakt om een gevarieerder bos te creëren, waarin ruimte is voor meer biodiversiteit. De natuur is leidend; bosbegraven volgt het bosbeleid van de provincie/gemeente en ons eigen beheerplan. De natuur bepaalt waar ruimte is voor het begraven. Ons enige doel is om een hoogwaardig, gezond en gevarieerd bos te krijgen met bomen van verschillende leeftijden en dat ook de klimaatveranderingen kan weerstaan.

10. Zouden die open plekken ook gemaakt zijn zonder natuurbegraven? Met andere woorden, zou zonder natuurbegraven hetzelfde beheer gevoerd worden?

Antwoord: Als hier financiële dekking – helaas zonder deze inkomsten niet aanwezig- voor zou zijn: ja, dit past in het plan om een gevarieerder en structuurrijker bos te krijgen met bomen van verschillende leeftijden.

11. Wat zijn de effecten van bosbegraven op de aanwezige flora, fauna en cultuurhistorische waarde van het gebied?

Antwoord: Het uitgangspunt is dat slechts ongeveer 6% van de oppervlakte van de bosbegraafplaats daadwerkelijk gebruikt gaat worden voor het bosbegraven. Met deze geringe dichtheid, de wijze van werken en het op de juiste wijze weer terugzetten van de uitgegraven grond worden- gelet op alle ingestelde onderzoeken - geen significant negatieve natuureffecten verwacht. Om nadelig effecten op het milieu verder te voorkomen, zijn uitsluitend gebiedseigen en vergankelijke materialen in en op het graf toegestaan. Het bos graf wordt onderdeel van de natuur en vormt daarom geen extra belasting voor het milieu.

12. Waar parkeren de auto’s 

Antwoord: De auto’s kunnen worden geparkeerd op het parkeerterrein bij het Landgoedhotel Woodbrooke, op de parkeerplaats van het Landschap aan de Provinciale weg en als overloop bij Reusterman aan de Looweg.
We zullen de bezoekers erop wijzen NIET te parkeren aan de Bergweg en omgeving.

13. Waarom is gekozen voor een bos begraafplaats op deze locatie in Barchem?

Antwoord: Bosbegraven past in een tijd waarin mensen meer aandacht hebben voor een duurzame manier van leven en zich verbonden voelen met de natuur. De ontwikkeling van de bosbegraafplaats draagt bij aan de identiteit van het Landgoed de Kalenberg en de totstandkoming van een duurzame leefomgeving. Met dit plan worden de landschappelijke, cultuurhistorische en belevingswaarden van het gebied versterkt en wordt een wezenlijke bijdrage geleverd aan de natuurdoelen van het GNN-gebied. Met het realiseren kunnen ook recreatieve verbindingen voor wandelaars en andere recreanten op het Landgoed de Kalenberg en de Lochemse Berg worden uitgebreid en verbeterd.

14. Hoe groot wordt de natuurbegraafplaats op landgoed De Kalenberg en hoeveel graven kunnen daar worden gerealiseerd?

Antwoord: Het totale Landgoed is totaal 17 hectare groot en. Binnen de 17 hectare wordt 3 hectare gereserveerd voor bosbegraven, waarbij is vastgelegd dat ongeveer 6% daadwerkelijk wordt gebruikt voor bosgraven. De natuur is leidend bij het bepalen waar de plekjes mogelijk zijn. Uiteindelijk verwachten wij 750 “klassieke” graven te kunnen realiseren waarbij een urnengraf telt als ¼ klassiek graf.

15. Wat betekent de komst van Bosbegraafplaats Justine voor de omwonenden?

Antwoord: Het gebied is goed ontsloten en ligt buiten de bebouwde kom. Een natuurgraf gaat op in de natuur. Enkel een vergankelijke boomschijf met een inscriptie markeert een natuurgraf. Wel is het mogelijk dat de bezoeker af en toe een begrafenisceremonie ziet. Gezien de functie natuurbegraafplaats zullen het bezoek en de ceremonies een rustig en ingetogen karakter hebben met respect voor de natuur. Direct aanwonenden zullen hier weinig tot niets van meekrijgen.

Landgoed De Kalenberg - Barchem

Meer informatie

Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuwe  ontwikkelingen van Bosbegraafplaats Justine? Vul dan hieronder uw naam en mailadres in en druk op verzend.

Contact

Stichting Bosbegraafplaats Justine
Derk Jan Verstand  06 - 515 62 619
Willem Tiggeler 06 - 111 29 446
bosbegraafplaatsjustine@gmail.com